KURS TRESER PSÓW, ZOOPSYCHOLOG, BEHAWIORYSTA

Kurs zawodowy TRESER PSÓW,  Trener psów, ZOOPSYCHOLOG, Behawiorysta (200h)

Pierwszy taki kurs nadający tyle uprawnień Treser psów, Trener psów, Zoopsycholog, Behawiorysta

Rozpoczęcie kursu 07.09.2024r.       Zgłoszenia na joannakois@gazeta.pl       info tel. 601 088 200

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH według wzoru MEN w zakresie - zawód TRESER PSÓW i zawód ZOOPSYCHOLOG oraz certyfikaty i dyplomy Centrum Kształcenia Zawodowego -TRENER PSÓW i BEHAWIORYSTA

Nasz Ośrodek podlega pod Kuratorium Oświaty w Opolu. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Kurs kończy się egzaminem zawodowym. Jednym z elementów zaliczenia kursu jest również przygotowanie pełnego opisu behawioralnego przydzielonego psa.

Oferta kursu kierowana jest głównie do przyszłych Treserów psów, Instruktorów szkolenia psów, do pracowników schronisk, pracowników hoteli dla zwierząt itp. oraz osób już pracujących w zawodzie.

Miejsce odbywania się kursu: Ośrodek szkoleniowy Centrum Kształcenia Zawodowego Chata Leona w woj. Opolskim, powiat Opolski, gmina Namysłów oraz p;ace szkoleniowe w Opolu i Namysłowie.

Wymagany zadatek 1000zł., możliwość płatności w ratach (po wpłaceniu zadatku - terminy do ustalenia indywidualnie w załączniku umowy).
Podpowiadamy noclegi blisko miejsca odbywania się zajęć. Możliwość zamówienia kateringo w czasie zajęć - podajemy namiary.

Wpłaty za kurs:

Kurs TRESER PSÓW, Trener psów, ZOOPSYCHOLOG, Behawiorysta (200 godzin dydaktycznych)
wpłaty zaliczek do 31.07.2024r. kurs w cenie 9900zł.
wpłaty zaliczek od 01.08 do 07.09.2024r. kurs w cenie 11400zł.
Rozpoczęcie kursu 07.09.2024r.


Kurs TRESER PSÓW CZĘŚĆ 1 - teoria

Historia i udomowienie psa
Historia szkolenia psów
Podstawowe potrzeby psów 
 
Część 1 - teoria i praktyka
Komunikacja psów, sygnały wysyłane przez psy
Zachowania psów podczas stresu
Pozytywne metody pracy z psami
Wzmacnianie zachowań pożądanych
Pozytywne bodźce wzmacniające zachowanie
  
Kurs TRESER PSÓW CZĘŚĆ 2 - praktyka na placach szkoleniowych Opole, Namysłów

Podstawy organizacji zajęć grupowych
Prowadzenie kursów grupowych (kontrola nad grupą-praktyka)
Sposoby przekazywania wiedzy przewodnikom psów i kształtowania u nich umiejętności współpracy z psami
Metody kształtowania pożądanych zachowań u psów Samoorganizacja pracy
Udzielanie porad i prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy o psach
Praca indywidualna z klientem
Jak rozmawiać z klientem?
Ocena poziomu uspołecznienia (socjalizacji) psów
Psie przedszkole

Część 2 - teoria i praktyka

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas szkolenia psów Zasady zachowania dobrostanu psów w zakresie szkolenia psów i psów z ich przewodnikami
Regulacje prawne dotyczące dobrostanu zwierząt Propagowanie właściwego stosunku społeczeństwa do zwierząt domowych  

Kurs TRESER PSÓW CZĘŚĆ 3 - teoria

Psy specjalistyczne
Predyspozycje rasowe do występowania chorób
Przegląd sportów kynologicznych  

Część 3 - praktyka

Cechy psychiczne i użytkowe (specyfika zachowania poszczególnych ras)
Ocenianie cech użytkowych psa
Praca węchowa psa ( tropienie):
tropienie sportowe
użytkowe/mantrailing
tracking metodą fińską
ratownictwo/górny wiatr
nosework
Szkolenie psa za pomocą klickera
Sztuczkowanie  

Kurs TRESER PSÓW CZĘŚĆ 4 - całość teoria i praktyka

Ustawa o ochronie zwierząt (Polskie prawo a bezdomne zwierzęta)
Dobór psa do rodziny
Wprowadzanie psa do nowego domu (do psa rezydenta) Umowy adopcyjne – podstawy prawne, treść umowy
Ankiety przedadopcyjne – korzyści płynące z ich wykorzystywania, treść ankiety
Wizyty przed adopcyjne – cel i sposób ich przeprowadzania Wizyty po adopcyjne – cel i sposób ich przeprowadzania
Ocena warunków i przygotowania właścicieli do utrzymania zwierzęcia
Pomoc przy wyborze zwierzęcia z uwzględnieniem potrzeb członków rodziny i warunków, w jakich miałoby przebywać zwierzę  

Kurs TRESER PSÓW CZĘŚĆ 5 - teoria

Regulamin wystaw psów rasowych
Grooming - omówienie podstaw  

Część 5 - praktyka

Handling, umiejętność prezentowania psa
Trening z psem wystawowym:
ustawianie psa w statyce
zasady poruszania się po ringu
ustawianie bez dotyku
prezentacja w ruchu
zasady prezentacji zębów, dotyk psa podczas ocen
ocena psa na stoliku
figury w ruchu

Kurs TRESER PSÓW CZĘŚĆ 6 - teoria

Choroby zakaźne psów – program szczepień ochronnych psów Pasożyty wewnętrzne (robaczyce, pierwotniaki), pasożyty zewnętrzne
Jak chronić zwierzęta?
Zagrożenia dla ludzi, choroby odzwierzęce (zoonozy)

Część 6 - praktyka

Zasady pierwszej pomocy
Najważniejsze informacje fizjologiczne (temperatura, oddechy, tętno)
Podstawy diagnostyki ortopedycznej u psów
Zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy
Bezpieczeństwo na miejscu wypadku i wzywanie pomocy Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Stany zagrożenia życia (zaburzenia przytomności, zadławienie, wstrząs, rany i krwotoki, złamania, skręcenia, zwichnięcia) Pogryzienia przez psy (rodzaje ran, sposoby zaopatrywania, nowoczesne metody, profilaktyka p/zakażeniowa)
Zasady zgłaszania wypadku
Transport rannego zwierzęcia

Kurs TRESER PSÓW CZĘŚĆ 7 - praktyka

Wykorzystywanie nowoczesnych środków technicznych w pracy własnej i nauczaniu (zasady podawania smakołyków i stosowania akcesoriów szkoleniowych w pracy tresera Udzielanie porad w zakresie prawidłowej socjalizacji i wychowania młodych zwierząt domowych  

Część 7 - teoria i praktyka

Rozwój psychiczny i wychowanie psa (dlaczego tak ważna jest socjalizacja w hodowli i jak dobrze przeprowadzona ułatwia potem życie z psem)
Uspołecznienie (socjalizacja) psów w nowych domach Kwarantanna a socjalizacja psów
Psie przedszkole
Marketing, reklama i relacja z klientem
Niezbędnik młodego Tresera
Tresera Zawód Treser psów, Behawiorysta, Trener psów - omówienie – podsumowanie
Zawód zoopsycholog – omówienie - wprowadzenie
Kurs ZOOPSYCHOLOG CZĘŚĆ 1 - praktyka

Przeprowadzanie rozmowy z właścicielem zwierzęcia
Ustalenie oczekiwań właściciela co do zachowania psa Ustalenie potrzeb psa
Diagnoza problemów w relacji przewodnik - pies
Wyjaśnienie na podstawie uzyskanych informacji przyczyn trudności i problemów oraz wskazanie optymalnych rozwiązań Wskazanie zachowań przewodnika pomocnych w rozwiązaniu problemu
Zalecenia do pracy nad eliminacją nieporządnych zachowań Obserwacja zachowania psa w jego środowisku oraz samego środowiska
Wybór i przedstawienie właścicielowi określonej terapii zachowań, którą powinien przeprowadzić, aby wyeliminować lub zredukować problem z zachowaniem zwierzęcia Konsultowanie na bieżąco skutków i efektów terapii 

część 1 - teoria i praktyka

Zaburzenia i czynniki mogące wpływać na behawior behawioryzm psów
Geriatria psów (niepożądane zachowania)
Ustalenie przypadku, kiedy wskazana jest wizyta w domu przewodnika psa  

Kurs ZOOPSYCHOLOG CZĘŚĆ 2 - teoria i praktyka

Skuteczna praca z klientem
Ocenianie zagrożenia stwarzanego przez psa dla otoczenia Ocena przypadku- dobór odpowiedniej formuły spotkania- gabinet, dom klienta, plac
Ocena – wizyta w gabinecie czy w domu klienta
Etyka w pracy behawiorysty  

Część 2 - praktyka

Praca indywidualna zoopsychologa
Indywidualne podejście do klienta
Określenie częstotliwości spotkań łatwość nawiązywania relacji z klientem
Umiejętności mediacyjne umiejętności doradcze zdolność przekonywania i przekazywania wiedzy motywowanie i wspieranie przewodnika w pracy  

Kurs ZOOPSYCHOLOG CZĘŚĆ 3 - praktyka

Ocena (opis) behawioralna psa na podstawie obserwacji zachowań w różnych sytuacjach.
Ocena stanu psychicznego i osobowości zwierzęcia na podstawie obserwacji zachowań w różnych sytuacjach Stosowanie prostych narzędzi diagnostycznych w trudnych sytuacjach związanych z zachowaniem zwierząt, określenie terapii
Opiniowanie zachowań psów w różnych sytuacjach 

Kurs ZOOPSYCHOLOG CZĘŚĆ 4 - całość teoria i praktyka

Przykłady zaburzeń zachowania zwierząt:
Lęki , Fobie , Depresja , Nadaktywność , Nadwrażliwość , Reaktywność, Różne rodzaje agresji, systematyka, elementy terapii. Agresja wobec człowieka, wobec innych psów lub innych zwierząt, Agresja bólowa  

Kurs ZOOPSYCHOLOG CZĘŚĆ 5 - całość teoria i praktyka

Psychopatologia psów, klasyfikacja zaburzeń, terapie, przykłady Terapia zaburzeń zachowania psów
Mowa ciała, sygnały
Metodyka szkolenia psów
Kłopoty psychologiczne
Rozwiązywanie problemów
Problemy pochodzenia środowiskowego – problemy nabyte Problemy pochodzenie/pochodzeniowe wewnętrznego – problemy wrodzone (dziedziczenie)  

Kurs ZOOPSYCHOLOG CZĘŚĆ 6 - całość teoria i praktyka

Podstawy psychologii ogólnej
Samopoznanie
Moje emocje jak ich doświadczam i wyrażam
Budowanie relacji z klientem
Moje mocne i słabe strony
Przeniesienie, przeciwprzeniesienie i opór
Elementy treningu komunikacji społecznej
analiza zasobów
słuchanie i pseudosłuchanie
obserwacja bariery komunikacyjne
style komunikacji - style osobowości
Asertywność
Podstawy asertywności
Asertywność w kontakcie z klientem
Dialog motywujący jako narzędzie do komunikacji i motywacji do zmiany zachowania
Aktywne słuchanie
Proces ukierunkowywania
Udzielanie informacji
Specyficzna reakcja na opór
Dowartościowania i odzwierciedlenia
Obserwacja relacji opiekun/właściciel - zwierzę
Odpowiedznie zadawanie pytań i słuchania oraz analizowania pozyskanych informacji
Dostosowanie się do kontaktów z różnymi typami ludzi  

Kurs ZOOPSYCHOLOG CZĘŚĆ 7 - całość teoria

Wybrane zagadnienia z weterynarii
Anatomia, fizjologia psów: układ nerwowy neurotransmitery psychofizjologia psa rozumienie anatomiczno-fizjologiczno-neurohormonalnych procesów zachowań psów
Diagnostyka
Przegląd chorób somatycznych, które mogą mieć wpływ na zachowanie psów
Różnicowania przypadków behawioralnych u zdrowych zwierząt od zachowań spowodowanych chorobami – wywiad uwzględnienie interakcji z innymi preparatami przyjmowanymi przez zwierzę będące w leczeniu
Diagnostyka laboratoryjna – zrozumienie wyników badań hematologicznych oraz biochemicznych
Badania dodatkowe: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
Choroby psychiczne
Farmakoterapia rola farmakoterapii w leczeniu zaburzeń behawioralnych neurotransmitery a zachowanie – zrozumienie zasad działania leków psychotropowych
ogólne zasady stosowania leków psychotropowych
przegląd leków najczęściej stosowanych w zaburzeniach zachowania psów (grupy leków, mechanizm działania, dawkowanie, wpływ na zachowanie i zdolność uczenia się, działania niepożądane)
farmakologiczne sposoby kontrolowania i modyfikowania wybranych problemów behawioralnych (agresja, lęki, fobie, stres, zachowania obsesyjno-kompulsywne, psychodermatozy, niepożądane zachowania seksualne)
Leczenie wspomagające (ziołolecznictwo, homeopatia, masaż, ćwiczenia)
PROGRAM KURSU ODŁAWIACZ BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (hycel) Najbliższy termin praktyk 18.06.2023r. Zgłoszenia tel. 601 088 200
 
Tematy szkolenie:
-posługiwanie się bronią do usypiania zwierząt typu ”Palmer” zajęcia praktyczne ze strzelania do zdalnie sterowanego manekina psa.
BHP związane z użyciem broni typu „Palmer” przepisy prawne użycia broni typu „Palmer”
- unikanie zagrożenia związanego z agresją zwierząt podczas odłowu
- rozpoznawanie stanów chorobotwórczych u odławianych zwierząt
- przepisy prawne dotyczące kwarantanny odłowionych zwierząt
- obsługa sprzętu do odłowu zwierząt-praktyka poskromy, siatki, podbieraki, klatki żywo- łapki (posiadamy każdy dostępny sprzęt do odłowu zwierząt)
- sygnały wysyłane przez psy
- stres u psów
- zezwolenia na pracę jako hycel
- odłów bezdomnych zwierząt
- zabezpieczania odłowionych zwierząt
- transport odłowionych zwierząt (wymogi, kontrole,przepisy)
 Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną i część praktyczną.

Uczestnicy szkolenie otrzymają zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu "hycel" czyli do odłowu bezdomnych zwierząt. Szkolenie kierowane jest do osób, które posiadają już doświadczenie w pracy z psami bądź będą przeprowadzać odłów zwierząt (treserzy, pracownicy schronisk, pracownicy gmin, TOZ itp.)

Zajęcia prowadzone przez: Prowadzącego strzelania-Licencjonowanego Sędziego Strzelectwa, Zoopsychologa-powoływanego jako Biegły Sądowy, Lekarza Weterynarii.

Chata Leona – Centrum Kształcenia Zawodowego Bielice 32, 46-112 Świerczów Koszt: 890zł. teoria i praktyka-zadatek w wysokości 290zł.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na   joannakois@gazeta.pl    lub    dzwoniąc tel. 601 088 200        
W razie potrzeby podpowiadamy gdzie można zarezerwować nocleg.

Najbliższy KURS Odławiacz bezdomnych zwierząt (HYCEL):
Zajęcia część pierwsza i druga on-line w tygodniu poprzedzającym praktykę-termin do uzgodnienia z uczestnikami
Zajęcia część trzecia praktyka 26 marzec 2023 niedziela 46-112 Bielice 32, gmina Świerczów.